حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین

ج, 11/18/1398 - 16:24
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین
حضور فرمانده سپاه بیت المقدس در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و بازدید از میز خدمت ادارات از دریچه دوربین