رزمایش اقتدار نیروهای زمینی سپاه بیت المقدس کردستان با مشارکت ارتش عراق(قسمت اول)

چ, 07/12/1396 - 15:27
رزمایش اقتدار نیروهای زمینی سپاه بیت المقدس کردستان با مشارکت ارتش عراق(قسمت اول)
کاور ویدیو
رزمایش اقتدار نیروهای زمینی سپاه بیت المقدس کردستان با مشارکت ارتش عراق(قسمت اول)