لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر»

چ, 07/08/1394 - 15:12
لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر»
کاور ویدیو
لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر»

لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر» لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر» لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر»

لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر» لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر» لحظه شلیک موشک‌های یمن در عملیات «الصافر»