سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر

چ, 07/08/1394 - 15:11
سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر
کاور ویدیو
سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر

سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر
سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر سیل شدید در خیابان‌های تهران و آبگرفتگی خیابان ولیعصر