روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا

چ, 07/08/1394 - 15:10
روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا
کاور ویدیو
روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا

روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا

روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا

روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا روایت شهید آوینی از حمله وحشیانه «آل سقوط» به زائران خانه خدا