گردهمایی پیشکسوتان جهاد و شهادت در کردستان به روایت تصویر