نمایشگاه اسوه با حضور سردار غلامرضاسلیمانی از نگاه دوربین