توزیع یک هزار و 900 بسته معیشتی در قالب سومین مرحله رزمایش مومنانه در بیجار انجام شد

ش, 03/24/1399 - 10:40
توزیع یک هزار و 900 بسته معیشتی در قالب سومین مرحله رزمایش مومنانه در بیجار انجام شد

توزیع یک هزار و 900 بسته معیشتی در قالب سومین مرحله رزمایش مومنانه در بیجار انجام شد