ضدعفونی سطح شهر سنندج توسط سپاه بیت المقدس کردستان