ضدعفونی شبانه سطح شهر سنندج توسط سپاه به روایت تصویر