برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره 5400 شهید استان کردستان به روایت تصویر

پنجشنبه, 03/30/1398 - 17:06
برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره 5400 شهید استان کردستان به روایت تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره 5400 شهید استان کردستان به روایت تصویر